REGULAMIN

 

 • INFORMACJE O SERWISIE 
 1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem https://newskill.pl/ jest NEWSKILL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-490), ul. Wiejska 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782767, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP: 7010920823, REGON: 383144050. 
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów widocznych w Serwisie oraz świadczy Usługi elektroniczne.

 

 • DEFINICJE
  1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Konsument jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za Produkt lub cyfrowe odwzorowanie tej wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
  3. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. EasyCart – system do obsługi Zamówienia świadczony przez easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972, KRS 0001002028, NIP: 9512554309, na rzecz Właściciela Serwisu. 
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Konto – zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych na temat Kupującego oraz historii podejmowanych przez Użytkownika aktywności podejmowanych w EasyCart.
  7. Koszyk – element oprogramowania EasyCart, w którym widoczny jest wybrany przez Kupującego Produkt(-y) do zakupu.
  8. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
  9. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nawiązała współpracę z Właścicielem Serwisu; twórca internetowy będący właścicielem Produktu wchodzącego w skład sprzedawanego Pakietu. 
  10. Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna kliknij tutaj
  11. Produkt – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności e-book, kursy online, notatka wizualna, checklista, workbook, videobook, wzór dokumentu, arkusz Google; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta. Produkt może być sprzedawany łącznie lub pojedynczo. 
  12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
  14. Regulamin – niniejszy dokument dostępny pod adresem 
  15. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez dostępny kliknij tutaj i jego podstronach, w tym EasyCart.
  16. System płatności – operator płatności, z którego korzysta Właściciel Serwisu, który zostały uwidoczniony w Serwisie, za pośrednictwem EasyCart, w tym:
  • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60– 198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 – system do obsługi płatności i transakcji elektronicznych (Przelewy24);
  • Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Irlandia – system do obsługi płatności i transakcji elektronicznych (Stripe).
   • Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za Cenę. 
   • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
   • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności, Koszyk, Newsletter.
   • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Kupujący. 
   • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu polegające na wyborze w ramach Serwisu określonych Produktów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
   • Właściciel Serwisu – NEWSKILL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-490), ul. Wiejska 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782767, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP: 7010920823, REGON: 383144050. 
   • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   • Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).
   • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
   • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

   • OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 
    1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj Produktów sprzedawanych przez Właściciela Serwisu za jego pośrednictwem, rodzaj i zakres Usług elektronicznych świadczonych przez Właściciela Serwisu, warunki i zasady składania Zamówień, sposób zawierania i rozwiązywania umów w ramach Serwisu, zasady i terminy płatności,  warunki dostawy oraz tryb postępowań reklamacyjnych.
    2. Na potrzeby Regulaminu, Właściciel Serwisu podaje dane kontaktowe (sposoby porozumiewania się):
   • adres przedsiębiorstwa: NEWSKILL sp. z o.o., ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa;
   • numer telefonu: +48 792 747 017.
    • Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
    • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
    • Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, w tym składać Zamówienia w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
    • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu. 
    • W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.
    • Za pośrednictwem Serwisu odbywa się sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
    • Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Sprzedawcy.
    • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej. 

     

    • WYMAGANIA TECHNICZNE
    1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
    2. Korzystanie ze Serwisu, w tym przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówienia, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
     • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
     • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie; 
     • w niektórych sytuacjach również – posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
    3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

     

    • USŁUGI ELEKTRONICZNE
    1. Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne.
    2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
     • dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia Użytkownika, strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
     • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) – z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi.
    3. Na warunkach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
     • dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika;
     • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) – zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
    4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu, złożenia Zamówienia. 
    5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu.
    6. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
    7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres:  sklep@newskill.pl
    8. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
    9. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja. 
    10. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

     

    • SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
    1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.
    2. W celu zamówienia Produktu za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową https://biznes.newskill.pl/, a następnie podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
    3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Kupuję” lub innego równoważnego.  Po naciśnięciu przycisku Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na którą wyświetli się informacja prezentująca wybrany Produkt(y), ich cenę, ilość, a także informacje o łącznej kwocie Zamówienia. 
    4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Kupującego formularza Dane płatności dostępnego w EasyCart, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.:
     • adres e-mail;
     • imię i nazwisko;
     • NIP – w przypadku osób, które chcą otrzymać fakturę. 
    5. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Dane płatności, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
    6. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia. 
    7. W ramach EasyCart istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 9. Regulaminu – Sposoby i terminy płatności. Kupujący powinien dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w EasyCart.
    8. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:
     • zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem(-am) się i akceptuję Regulamin  oraz Politykę Prywatności ”, który zawiera aktywne linki, po naciśnięciu, których w nowym oknie otwierają się odpowiednio – podstrona Serwisu z Regulaminem albo Polityką prywatności;
     • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję to do wiadomości. Jestem świadomy(-a), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”.

    Akceptacja checkboxów jest niezbędna do realizacji Zamówienia. 

    1. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub inny równoważny, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
    2. W celu finalizacji Zamówienia Kupujący musi założyć Konto w EasyCart. Założenie Konta odbywa się automatycznie zgodnie z regulaminem EasyCart dostępnym pod adresem https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych
    3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.
    4. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

     

    • WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW 
    1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Właścicielem Serwisu następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt 6 Regulaminu – Składanie Zamówienia.
    2. Po złożeniu Zamówienia Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownych informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego podanej w trakcie składania Zamówienia. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zawierają co najmniej oświadczenie Właściciela Serwisu o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
    3. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 7.2 Regulaminu.
    4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Właścicielem Serwisu w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
    5. W przypadku złożenia zgody na dostarczenie Produktu w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 7.2 Regulaminu uwzględnia również informację o złożeniu takiej zgody.
    6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w 7.2 Regulaminu.

     

    •  INFORMACJE I CENA PRODUKTÓW
    1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
    2. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu.
    3. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Szczegółowe metody i terminy dostawy zostały określone w punkcie 10. Regulaminu – Dostawa produktu, odstąpienie od umowy.
    4. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.
    5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
    6. Całkowita wartość Zamówienia widoczna jest na etapie realizacji Zamówienia i kliknięcia w przycisk “Kupuję i płacę”.
    7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

     

    •  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
    1. Właściciel Serwisu udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
     • szybki przelew online;
     • karta kredytowa;
     • karta debetowa;
     • BLIK. 
    2. Rozliczenie transakcji, o której mowa w 9.1. Regulaminu może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Właściciela Serwisu oraz postanowień Regulaminu. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności.
    3. Na żądanie Kupującego wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
    4. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres wskazany w formularzu Dane płatności.

     

    • DOSTAWA PRODUKTU, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
    1. Dostawa Produktu realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na jego ściągnięcie lub umożliwiające zalogowanie do platformy. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie 11. Regulaminu – Przedsprzedaż i akcje promocyjne.
    2. Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu lub pobranie Produktu, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
    3. Dostawa zamówionego Produktu odbywa się nieodpłatnie.
    4. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczył Produktu, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Właściciel Serwisu nie dostarczy Produktu w terminie, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Konsumenta i Właściciela Serwisu terminie, Konsument może odstąpić od umowy. 
    5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenie Produktu, jeżeli:
    •  z oświadczenia Właściciela Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy on Produktu, lub
    •  Konsument i Właściciel Serwisu uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Właściciel Serwisu nie dostarczył go w tym terminie. 
    1. Właściciel Serwisu ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 
    2. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w pkt 10.1 Regulaminu, Właściciel Serwisu niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami, Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Właściciela Serwisu.
    3. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu uniemożliwia Konsumentowi dalsze korzystanie z Produktów, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Produktu lub zablokowanie konta, o ile zostało utworzone. Uprawnienie Właściciela Serwisu nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. 
    4. Punkt 10 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

     

    • PRZEDSPRZEDAŻ I AKCJE PROMOCYJNE
    1. Właściciel Serwisu dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu.
    2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów.
    3. Rabat, o którym mowa w 11.2 Regulaminu liczony jest od wartości brutto Produktu, bez kosztów dostawy.
    4. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Właściciela Serwisu lub do odwołania.

     

    • LICENCJA NA PRODUKT
    1. Produkt oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi własność intelektualną Partnerów, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
    2. Z chwilą zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu, Właściciel Serwisu udziela Kupującemu, na podstawie zgody udzielonej przez Partnerów, licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu (Licencja).
    3. Właściciel Serwisu udziela Licencji Kupującemu wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
     • jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
     • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
     • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową 

    – chyba, że w opisie Produktu postanowiono inaczej.

    1. Licencja nie obejmuje prawa Kupującego do:
     • kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu na własny użytek;
     • tworzenie na bazie Produktu lub jego części produktów pochodnych;
     • przekazywania prawa do korzystania z Produktu lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu w całości lub w części.
    2. Licencja udzielana jest na 1 rok, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Kupującego.

     

    • ZABEZPIECZENIA, AKTUALIZACJE, WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PRODUKTU
    1. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie one zastosowanie oraz aktualne wymagania techniczne i technologiczne Produktu oraz informacja czy w ramach zawieranej umowy Właściciel Serwisu będzie aktualizował Produkt każdorazowo są podawane przy opisie Produktu na stronie Serwisu.
    2. Korzystanie z Produktu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
     • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
     • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies – co najmniej przy pierwszym otwarciu Produktu;
     • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej;
     • posiadanie programu spełniającego wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu w formacie PDF, epub, mobi.

     

    • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
     1. Konsument, który zawarł z Właścicielem Serwisu Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu 14.7. Regulaminu. 
     2. Konsument, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Właściciela Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
     3. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.
     4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
     5. Właściciel Serwisu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania. 
     6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. 
     7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
     • adres przedsiębiorstwa: NEWSKILL sp. z o.o., ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa;
      • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) jeżeli Właściciel Serwisu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Serwisu utraci prawo  odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Właściciel Serwisu przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy zawartej na odległość oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 
      • Właściciel Serwisu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
      • Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
      • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
      • Punkt 14 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

       

      • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA
      1. Wlaściciel Serwisu wyraża zgodę na zastosowanie pozasądowych sposobów rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta.
      2. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Kupujący ma między innymi możliwość:
       • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
       • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
       • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
      3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
      4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj

       

      • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT WOBEC KONSUMENTÓW
      1. Obowiązkiem Właściciela Serwisu jest dostarczenie Produktu zgodnie z Umową. 
      2. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich: 
       • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji; 
       • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Właściciela Serwisu najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Właściciel zaakceptował. 
      3. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli:
       •  nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 
       • występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienia złożone przez Właściciela Serwisu, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Właściciel Serwisu wykaże, że: 
      • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniom i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć, 
      • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
      • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy; 
      • jest dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Właściciela Serwisu przed zawarciem Umowy.
       1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, o którym mowa w pkt 16.3. Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w pkt 16.3 Regulaminu oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
       2. Konsument jest zobowiązany do współpracy z Właścicielem Serwisu w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do Produktu lub w celu korzystania z niego. 
       3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.
       4. Reklamacja powinna zostać wysłana:
       • adres przedsiębiorstwa: NEWSKILL sp. z o.o., ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa;
        • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
        • Właściciel Serwisu ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 
        • Punkt 16 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

         

        • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW

         1. Do umów zawartych z Przedsiębiorcami stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
         2. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkiej odpowiedzialności, w tym w szczególności:
          • odpowiedzialność z tytułu rękojmi;
          • odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. 
         3. Kupujący będący Przedsiębiorcą może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.
         4. Reklamacja powinna zostać wysłana:
         • adres przedsiębiorstwa: NEWSKILL sp. z o.o., ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa;
          • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

           

          • ŚWIADCZENIA DODATKOWE
          1. Do oferowanego Produktu (-ów) mogą towarzyszyć świadczenia dodatkowe, w tym w szczególności dostęp do zamkniętej grupy internetowej prowadzonej na zewnętrznej platformie społecznościowej, takiej jak Facebook, Instagram, Discord. Świadczenia dodatkowe mają charakter poboczny w stosunku do Produktu. 
          2. Świadczenie dodatkowe mogą być realizowane w całości lub w części, lub na określonych zasadach również bez konieczności uiszczania Ceny. 
          3. Właściciel Serwisu lub Partner może regulować osobno warunki, tryb i zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych, w tym w postaci osobnych regulaminów. 

           

          • DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE
          1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w Polityce prywatności

           

          • ZMIANY REGULAMINU 
          1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
          2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Właściciela Serwisu lub Właściciel Serwisu posiada licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.
          3. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
          4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 
           • zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
           • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu; 
           • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
           • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;
           • wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
           • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie w jakim z punktu widzenia przeciętnego konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść.
          5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
          6. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
           • treści proponowanej zmiany Regulaminu;
           • dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;
           • jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 

           

          • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
          1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
           • Właściciel Serwisu a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
           • Właściciel Serwisu a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
           • Właściciel Serwisu a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.
          2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
          3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
          4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
          5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.01.2024 r. 

           

          Załączniki:

           

          Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego –  kliknij tutaj 

          Załącznik nr 2 – Wzór formularza Odstąpienia od umowy –  kliknij tutaj 

          Załącznik nr 2 do Ustawy – kliknij tutaj 

           

           

          Regulamin obowiązujący do dnia 31.12.2023 r. –  kliknij tutaj 

          Regulamin obowiązujący od 1.01.2024 r. –  kliknij tutaj