Zwroty i reklamacje 

Reklamacja usług elektronicznych

W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, możesz złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: sklep@newskill.pl

 

Zalecamy podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.

 

Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

Reklamacja Produktu 

Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.

Reklamacja powinna zawierać:

  1. dane umożliwiające identyfikację Kupującego, 
  2. numer Zamówienia, 
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. żądanie Kupującego w związku z reklamacją.

Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Wzór formularza reklamacyjnego

 

Reklamacje można składać:

  1. w postaci wiadomości e-mail:  sklep@newskill.pl
  2. pisemnie na adres: NEWSKILL sp. z o.o., ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa. 

 

Rozpatrzymy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomimy Cię poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

Uwaga!

Regulamin wyłącza Naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za niezgodność Produktu z Umową względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość 

Konsument, który zawarł z Nami umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem zasad wskazanych poniżej. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musisz poinformować Nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Możesz złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy – załącznik do ustawy 

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześlemy Ci potwierdzenie jego otrzymania. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  1. w postaci e-mail: sklep@newskill.pl
  2. pisemnie na adres: NEWSKILL sp. z o.o., ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa

Uwaga!

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy zawartej na odległość oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.